مصاحبه با رییس اتحادیه شیراز و صدرا (آقای نامدار)

8 خرداد روز مشاور املاک

مصاحبه با رییس اتحادیه شیراز و صدرا (آقای نامدار)

سخن آقای نامدار با مشاورین املاک بخش 1

مصاحبه با رییس اتحادیه شیراز و صدرا (آقای نامدار)

سخن آقای نامدار با مشاورین املاک بخش 2

مصاحبه با رییس اتحادیه شیراز و صدرا (آقای نامدار)

آیا نام صنف مشاور املاک تغییر می‌کند؟

مصاحبه با رییس اتحادیه شیراز و صدرا (آقای نامدار)

آیا می‌توان از مشاورین املاک شکایت کرد؟

مقایسه املاک

مقایسه